سلام هموطن عزیز:همانگونه که استحضار دارید سرزمین سیستان در تاریخ وتمدن وبخصوص اسطوره های ایران عزیز,بخصوص شاهنامه فردوسی جایگاه والایی دارد.اما امروزها سیستان ودریاچه هامون حال و روز خوشی ندارد وهموطنان مظلوممان در سیستان به دلیل خشکی دریاچه هامون وتالاب بین المللی هامون به سختی روزگار می گذرانند.صدها روستا در زیر شن مدفون شده است وهزاران نفر جلای وطن کرده اند ومرز سیستان که هیچگاه از زمان رستم تاکنون به روی هیچ غریبه ای باز شده است درمعرض تهدید وخالی شدن از سکنه است.
لطفا به این نشانی بروید وبه احترام هموطنان مظلوممان در سیستان وبه احترام دریاچه هامون وتالاب بین المللی هامون که در اصل تلاش برای نجات بخشی از هویت فرهنگی وتمدنی واسطوره ای ایران نازنین می باشد به این کمپین بپیوندید ((اسم وایمیل خود را بنویسید وبخش signpetition را بزنید


http://www.ipetitions.com/petition/save-hamoon